Onze klachten

Is tot rust komen in ons huis voorbij ?

Slagschaduw

Windturbines geven slagschaduw.  Dit is de schaduw die de windturbines op de grond werpen.  Door de beweging van de wieken beweegt de schaduw en geeft dit een stroboscopisch effect.  Dit is storend zowel in als buiten de woningen. 

 

Ook hier, hoe hoger de turbine hoe verder de slagschaduw reikt.   

 

Slagschaduw kan samen met de geluidshinder aanleiding geven tot gezondheidsproblemen. 

 

De Vlaamse milieuwetgeving legt normen op met de betrekking tot het aantal uren slagschaduw per jaar.  Acht uur per jaar is de maximale hoeveelheid slagschaduw toegestaan in de woning.  De ontwikkelaars moeten bij hun aanvraag simulaties bijvoegen van het aantal uren per jaar dat de slagschaduw zich in de nabijgelegen woningen voordoet. Buiten de woning gelden echter geen normen.  Dit is een hiaat in de wetgeving.  Men kan toch niet verwachten dat de omwonenden zich in een gesloten kamer moeten opsluiten wanneer de slagschaduw zich buiten in hun tuin of op straat voordoet. 

 

Bekijk ook eens de ‘ervarings’clipjes die terug te vinden zijn op Youtube, want beelden zeggen meer dan woorden:

-     

 

Geluidshinder

Windturbineoverlast is geen fictief probleem en zit niet ‘tussen onze oren’. Op het merendeel van de plaatsen waar windturbines dicht bij woonkernen ingeplant zijn, is er reële miserie. Verstoorde nachtrust, kinderen die niet kunnen slapen, hoofdpijn en andere gezondheidsklachten, mensen die moeten leven met ramen en deuren dicht om niet continu met het lawaai geconfronteerd te worden. Vooral 's nachts, wanneer alles stil is, kan het tonale zwiepen van de wieken heel ver dragen.

 

Windturbines produceren 2 soorten geluiden: hoge en lage frequentie.  De rotorbladen maken daarbij een zoevend geluid.  De bronsterkte aan turbine is bij moderne windturbines ongeveer 96dB(A).  Aan de grond is het geluid heel wat minder. 

 

In de update in 2018 van haar geluidsrichtlijn uit 2009 vermeldt de Wereldgezondheidsorganisatie voor het eerst het geluid van windturbines.  De blootstelling aan dat geluid zou volgens de WHO-richtlijn overdag niet boven de 45 decibel mogen uitkomen.  Ter vergelijking, wegverkeer niet meer dan 53 decibel. 

 

De sectorale milieuvoorwaarden voor windturbines (Vlaamse regelgeving van jan 2011) leggen de geluidswaarden vast.  Het geluid van de windturbines moet lager zijn dan de richtwaarden.  Deze zijn:

-          In woongebieden: overdag 44 dB(A) – ’s avonds en ’s nachts 39 dB(A)

-          Op < 500 m afstand van industriegebied – in woongebied 43 dB(A)

-          Op < 500 m van KMO zone, ambachtelijke gebieden 39 dB(A) ’s nachts

 

Evenwel wanneer de exploitant met een meetcampagne voor de bepaling van het achtergrondgeluid kan aantonen dat het achtergrondgeluid hoger is dan de norm dan geldt de waarde van het achtergrondgeluid.  Deze passage speelt in ons nadeel met de heersende geluidsdruk van de E17/E40 en R4. Maar genoeg is genoeg.   Plus waar is de slijtage hier in het verhaal? Hoe ouder ze worden hoe meer ze piepen en kraken!

 

Wij kunnen met de versoepeling door een aanvaarde geluidsoverlast NIET akkoord gaan, om volgende redenen:

-          De Vlaamse norm is enerzijds door de nieuwe WHO richtlijn achterhaald. 

-          In de wetenschappelijke wereld is men ook meer overtuigd van het nadelig gezondheidseffect van de laag frequente geluiden (die we niet horen en juist tot op grote afstanden effect hebben).  

 

-          Het is niet dat er op vandaag hogere achtergrondgeluiden optreden dat dit ook in de toekomst zo zal zijn.  Verbeterde technologieën bij bedrijven, elektrische wagens zal op termijn het achtergrondgeluid voor de bewoners van Gent, Zwijnaarde en Merelbeke verbeteren.  Wij vragen met aandrang dat de voorgeschreven richtwaarden worden aangehouden en dat uit voorzorgsprincipe geen versoepeling op basis van een meetcampagne wordt toegestaan.  

Waardevermindering onroerend goed

Ons huis is 15.000 € minder waard.

 

De waarde van de woningen in de omgeving van de turbines daalt, terwijl de exploitanten van de windturbines en de eigenaars van de gronden waarop de turbines in opstal worden geplaatst er goed aan verdienen.  Een ‘hinder’compensatie voor de omwonenden is hier blijkbaar niet aan de orde.

 

 

Wil je weg van die windmolens en ben je bereid te verhuizen, dan wordt je dus geconfronteerd met een minwaarde op je woning en substantieel verlies van je spaarcentjes.


Windmolen-slachtoffers

Vleermuizen, vogels, insecten zijn niet opgewassen tegen deze obstakels

 

De nadelige effecten van windenergie raken ecologie en landschap.  Er zijn heel wat nadelige effecten voor de natuur betreffen de aanvaring van vogels, vleermuizen en insecten. 

 

 

Bij vogels is de aanvaring het grootst bij trekvogels (dagelijkse voeder- en seizoentrek).  Sommige vogels zullen een gebied met windturbines gaan vermijden en moeten omvliegen, zodat hun leefgebied kleiner wordt en er meer tijd verloren gaat met het zoeken naar voedsel. Maar jonge vogels en bij slechte weersomstandigheden en bij nachttrek ontwijken zij die turbines amper.

Download
Effecten van windturbines op onze fauna door Joris Everaert in opdracht van het INBO
Everaert 2008. Effecten van windturbines
Adobe Acrobat document 6.7 MB

gezondheid

Volgens een nieuw rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) kunnen de windturbines naast hun slagschaduw met geluid aanleiding geven tot tot chronische stress, hart en vaatziekten en psychische aandoeningen.  Windturbines hebben daarom ernstige gevolgen op zowel de lichamelijke en psychische gezondheid van de omwonenden die met de hinder te maken hebben. 

veiligheid

Windturbines zijn niet altijd zo veilig als op het eerste gezicht lijkt.  Het kan een levensgevaarlijk stuk techniek zijn voor de directe omgeving wanneer er iets fout gaat.  Elk jaar gebeuren er in Europa verschillende ongevallen:

-        -  Wieken of delen van wieken kunnen wegvliegen

-        -  Brand ontstaat in de turbine en brandende brokstukken vallen neer

-        -  Ijsvorming kan losraken en rondvliegen

 

 

Wij begrijpen dan ook niet dat de plaatsing van windturbines door de vergunningverlener worden getolereerd in de nabijheid van risicobedrijven (Amcor, Nucleaire site van UGent, Ivago met opslag van vele tienduizenden liters van gevaarlijke stoffen,…) en bewoning.